Francesc Xavier Font Castell

FotoXavierFont2019PerfilR.JPG
Cognoms, Nom
Font Castell, Francesc Xavier
Inicials
XFC
Descripció personal

En acabar la llicenciatura en ciències Biològiques (1981) em vaig especialitzar en l'estudi de la vegetació pratenc dels Pirineus, temes sobre el qual vaig realitzar la tesi de Llicenciatura (Estructura, tipologia i ecologia de les pastures montanes de la Cerdanya, publicada el 1989) i la tesi doctoral (Estudis geobotànics sobre a els prats xeròfils de l'estatge montà dels Pirineus, guardonada amb el premi Font Quer de l'any 1990 i publicada el 1993). Sense abandonar els estudis de la vegetació, a partir de 1993 començo a treballar en el camp de la distribució de les plantes (corologia) i assumeixo la secretària del grup de treball ORCA (Organització per a la Cartografia de les plantes vasculars de les terres de parla catalana, http://www.orca.cat) de l'IEC; ORCA ha editat 16 volums de l'Atles corològic, cosa que representa l'elaboració d'4.113 mapes de distribució de tàxons.

A partir de 1985 col·laboro en diversos projectes de cartografia de la vegetació, entre els quals destaquen el "Mapa de vegetació de Catalunya 1: 50.000" i els mapes de la "Inventariació i cartografiat dels tipus d'hàbitats naturals d'interès comunitari d'Espanya" (Directiva 92/43 / CEE). En total he participat en 9 mapes de vegetació, la majoria d'ells ja publicats.

Arran d'un conveni entre la "Generalitat de Catalunya" i la Universitat de Barcelona (any 1998) em faig càrrec del desenvolupament i la direcció del BDBC (Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya) i de la coordinació de la secció de Cormòfits i vegetació d'aquest banc. En aquest apartat d'informàtica de la biodiversitat, podem destacar el desenvolupament del portal web SIVIM (Sistema d'informació de la vegetació ibèrica i macaronèsica, http://www.sivim.info), aquest portal s'ha desenvolupat a l'empara dels projectes de investigació CGL2006-13421-C04-01 / BOS i CGL2009-13317-C03-01 / BOS del Ministeri d'Educació i Ciència, és una referència obligada per a l'estudi de la vegetació, estan disponibles vora 160.000672 inventaris fitosociològics corresponents a més de 2.5.000.000 de citacions florístiques del territori considerat. En darrer lloc esmentar el desenvolupament del portal "Atles de la flora dels Pirineus" relacionat amb el projecte POCTEFA.

A partir de l'any 2000 s'inicien, diversos projectes de desenvolupament de programes informàtics, entre els quals destaca el paquet de programes B-VegAna (Vegetation edition and Analysis Tools, http://biodiver.bio.ub.es/vegana ) i l'APP per a la presa de dades en el camp ZamiaDroid. En darrer lloc, i en relació a la direcció dues tesis doctorals, els darrers anys, he iniciat dues noves línies de treball centrades en l'estudi de la vegetació de l'alta muntanya dels Andes i de la flora al·lòctona dels PPCC.

Estat
Actiu