Thalictrum

Pronunciació
Thalíctrum, n.
Descripció del terme

Del grec thálictron, nom de planta (en  Dioscórides, quizá Thalictrum minus). Probablement de thallo, que vol dir reverdir, al·ludint al verd brillant dels seus plançons.

Glossaris
Etimològic
Redacció i composició
Maquetació web