Principis bàsics per a l'ús de les xarxes socials de Flora Catalana

Flora Catalana és una associació, sense ànim de lucre, que organitza el treball voluntari de persones que estimen la natura amb la finalitat de recollir i difondre la informació, tant de caire botànic com etnobotànic, relacionada amb la flora de Catalunya i la cultura que, històricament, s’ha desenvolupat al seu voltant. L'associació disposa de diversos canals de comunicació per compartir el coneixement, entre els quals s'hi compten les xarxes socials. Pel cas concret d’aquet tipus de xarxes, i amb la finalitat de procurar un comportament ètic col·lectiu i de vetllar pel respecte de la feina aportada pel voluntariat, s'han establert uns principis bàsics per a l'ús d'aquests canals de comunicació:

 1. S’ha de tenir en compte que aquest és un fòrum públic, per la qual cosa quan es publica alguna dada, comentari, imatge o, en general, informació, s’assumeix que és vista i accessible per la resta d’usuaris d’aquesta xarxa social.
 2. En el cas d’espècies de flora amenaçada, no és permesa la publicació de les localitzacions amb precisió, sens perjudici que es puguin publicar imatges i/o comentaris sobre aquestes plantes.
 3. Per participar en aquest fòrum és imprescindible adoptar una conducta ètica correcta: no fer comentaris despectius vers a persones, no publicar informació falsa, etc. S’ha de tractar amb respecte tant a la resta de participants en el grup, com a les persones físiques o jurídiques a que es faci referència en les publicacions.
 4. Els temes a tractar en aquest fòrum són els que fan referència a la flora autòctona, al·lòctona, agrícola i/o de jardineria de Catalunya (visió botànica), així com la temàtica referent als seus usos o la seva relació amb els humans (visió etnobotànica).
 5. No es podrà usar aquest canal de comunicació per fer publicitat, difondre o dinamitzar activitats amb ànim de lucre. En cas de voler fer-ho, s’haurà d’enviar l’anunci a comunicacio@floracatalana.cat per tal que el Grup de Treball de Comunicació valori la seva conveniència d’acord amb els objectius de l’associació, els seus estatuts i règim intern.
 6. Per tal de procurar el bon us i preservació d’aquest canal, els administradors del sistema es reserven al dret a eliminar, sense dret a rèplica, qualsevol publicació que:
  1. Incompleixi aquests principis.
  2. Incompleixi la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal o que vulnerin el dret a la intimitat o imatge personal.
  3. Incorpori redundància.
  4. Sigui sospitosa d’una conducta delictiva.
 7. En cas que algun usuari reincideixi en la infracció d’aquests principis, després d’haver estat advertit, podrà ser exclòs del grup pels administradors si es creu necessari.
 8. Flora Catalana no es fa responsable de les opinions publicades en aquest canal ja que provenen d’usuaris particulars del servei, ni de l’ús que els usuaris del grup puguin fer de la informació que s’hi publica. No obstant, l’associació es responsabilitza de vetllar per a que les publicacions compleixin aquesta normativa d’ús.

Flora Catalana es reserva el dret a modificar aquesta normativa si la dinàmica del grup ho requereix.