Ramada

Conjunt molt nombrós d’ovelles.

Termes relacionats
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició