Inscripció a una sortida de Flor@ula o LIFE medCLIFFs

INFORMACIÓ PRELIMINAR

La finalitat d’aquesta pàgina és inscriure’s a la sortida d'un curs de Flor@ula. A causa de la crisi sanitària que estem vivint, provocada per la COVID-19, és necessari inscriure’s prèviament a les activitats presencials derivades dels cursos.

Abans d'inscriure-us a l'activitat, cal que us llegiu les MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DE LA COVID-19 per tal que entengueu els riscos que comporta l’activitat.

Per inscriure-us només heu de prémer el botó “INSCRIPCIÓ” que podeu trobar al marge dret d’aqueta pàgina, entenent que la formalització de la inscripció implica directament l’assumpció de les obligacions de les MESURES PERSONALS D’HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DE LA COVID-19 i l’assumpció de les responsabilitats detallades al final del formulari d’inscripció. La inscripció serà vàlida només si s’assumeixen aquestes responsabilitats (marcant les caselles corresponents).

MESURES PERSONALS D'HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT DE LA COVID-19 (PROTOCOL)

1. NO ES PODRÀ ASSISTIR A L’ACTIVITAT EN ELS SEGÜENTS CASOS:

 • Si es presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat respiratòria, etc.) que pogués estar associada amb la COVID-19. Cal contactar amb el telèfon d’atenció a la COVID-19 (061) o amb el centre d’atenció primària i seguir les seves instruccions.
 • Si s’ha estat en contacte estret amb persones que hagin estat diagnosticades de la COVID-19, inclús si són assimptomàtics, en els últims 14 dies.

2. OBLIGACIONS DELS/DE LES ASSISTENTS

 • Utilitzar mascareta quan ho indiqui el personal organitzador de l’activitat.
 • Complir totes les mesures de prevenció que indiqui el personal organitzador de l’activitat.
 • Procurar mantenir la distància interpersonal de 2 metres, sempre que sigui possible.
 • No es podrà compartir aigua o menjar, tampoc es podrà compartir material o objectes personals entre els assistents a la sortida. Cadascú ha de portar les seves provisions i material de sostén.
 • Evitar les salutacions amb contacte físic, inclòs donar la mà.
 • Si comences a notar símptomes, avisa les persones responsables de l’activitat, extrema les precaucions de distància i d’higiene, i contacta amb el teu metge d’atenció primària o amb el telèfon d’atenció al COVID-19 (061).

3. RECOMANACIONS PER ALS I LES ASSISTENTS A LES ACTIVITATS

 • S’aconsella no participar en la sortida si s’és vulnerable o conviu amb alguna persona vulnerable (per edat, per estar embarassada o per tenir afeccions mèdiques anteriors com hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió).
 • Rentar-se freqüentment les mans, amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica, especialment després de tossir o estossegar, després de tocar superfícies potencialment contaminades, i a l’inici i final de les activitats, durant al menys 40 segons. En cas de tenir els avantbraços descoberts durant l’activitat, incloure el rentat dels avantbraços també.
 • En tossir o estossegar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús, i llençar-lo preferentment en un cubell que tingui tapa. Si no es disposa de mocadors d’un sol ús, es pot utilitzar la part interna del colze per no contaminar les mans.
 • Evita tocar-se els ulls, el nas i la boca.

4. RECOMANACIONS PER ALS DESPLAÇAMENTS A LES ACTIVITATS

 • Sempre que es pugui, cal prioritzar les opcions de mobilitat que millor garanteixin la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres. En cas de no poder garantir aquesta distància o d’utilitzar transport públic es farà ús de la mascareta.
 • Si cal desplaçar-se en cotxe, és recomanable extremar les mesures de neteja del vehicle i mantenir la major distància possible entre els ocupants (també si s’agafa taxi o VTC).
INSCRIPCIÓ
Formulari d'inscripció a una sortida
La inscrició equival a signar el formulari
DESCARREGAR PROTOCOL
Descarregar protocol en format PDF